---2017

5/28, Ftarri, Tokyo, Japan. Mette Rasmussen (sax) + Toshimaru Nakamura

6/3, Otooto, Tokyo, Japan. Joachim Badenhorst, Toshimaru Nakamura, Straytone, Takashi Masubuchi

6/5, Jimbo-cho Shichoshitsu, Tokyo, Japan. Jun Numata + Toshimaru Nakamura, Astro

6/17, Otooto, Tokyo, Japan. Kim Myhr + Toshimaru Nakamura

6/30, Apollo, Tokyo, Japan. Lucie Vítková + Tetuzi Akiyama + Toshimaru Nakamura

7/5, Ftarri, Tokyo, Japan. Joshua Weitzel + Nicola Hein + Toshimaru Nakamura

7/22, Ftarri, Tokyo, Japan. Junji Hirose + Darren Moore + Toshimaru Nakamura

8/10, oyoyo, Sapporo, Japan. Toshimaru Nakamura solo, Ikuro Takahashi...

8/11, "Noise Tram" Sapporo International Art Festival, Japan. Ikuro Takahashi + Toshimaru Nakamura

8/30, Ftarri, Tokyo, Japan. Kazuhisa Uchihashi + Toshimaru Nakamura

9/10, Ftarri, Tokyo, Japan. Samuel Dunscombe + Toshimaru Nakamura

11/11, Haus der Kunst der Welt, Berlin, Germany. Toshimaru Nakamura solo