——- 2019

21/July. Otooto, Tokyo, Japan. Lorenzo Balloni, Okachiho, Tetuzi Akiyama + Toshimaru Nakamura

23/July. Otooto, Tokyo, Japan. Samuel Dunscombe + Joe Talia + Toshimaru Nakamura

06/Aug. Ftarri, Tokyo, Japan. Junji HIrose + Darren Moore + Toshimaru Nakamura

11/Aug. Ftarri, Tokyo, Japan. Mizutama, Kayu Nakada, Tadashi Yonago, Toshimaru Nakamura

   30/Aug. Otooto, Tokyo, Japan. Kazuya Matsumoto + Tetuzi Akiyama + Toshimaru Nakamura