---2017

11/26, Ftarri, Tokyo, Japan. Katsuyoshi Kou + Yuma Takeshita, Tetuzi Akiyama + Toshimaru Nakamura

12/02, Otooto, Tokyo, Japan. Shayne Bowden + Tetuzi Akiyama + Toshimaru Nakamura

12/08, Institute Francais du Japon, Tokyo, Japan. Frederic Blondy + Toshimaru Nakamura, Frederic Blondy + Tetsu Saito + Masahide Tokunaga + Daysuke Takaoka + Naoto Yamagishi + Yasumune Morishige

12/10, Otooto, Tokyo, Japan. Judith Hamman + Toshimaru Nakamura

12/16, Ftarri, Tokyo, Japan. Tetuzi AKiyama + Yuma Takeshita, Mitsuhisa Sakaguchi + Toshimaru Nakamura

12/29, Ftarri, Tokyo, Japan. Junji Hirose + Darren Moore + Toshimaru Nakamura