——- 2019

08/Mar. Ftarri, Tokyo, Japan. Naoki Nomoto + Toshimaru Nakamura, and Suzueri, Akihiro Kubota

23/Mar. Otooto, Tokyo, Japan. Massimo Magee, Yuma Takeshita, Toshimaru Nakamura

29/Mar. Otooto, Tokyo, Japan. John Krausbauer + Kaori SUzuki + Tetuzi Akiyama + Toshimaru Nakamura

31/Mar. Apollo, Tokyo, Japan. Junzo Suzuki + Toshimaru Nakamura, Mitsuru Tabata + Tetuzi Akiyama

04/Apr. Permian, Tokyo, Japan. Riuichi Daijo + Joachim Badenhorst + Toshimaru Nakamura

13/Apr. Shichoshitsu, Tokyo, Japan. Yoshinori Motoki + Junji Hirose, Mitsuru Nasuno + Toshimaru Nakamura

   14/Apr. Ftarri, Tokyo, Japan. Masahide Tokunaga + Tetuzi Akiyama + Toshimaru Nakamura

20/Apr. Otooto, Tokyo, Japan. Daniel Malinsky, Suzueri, Toshimaru Nakamura

11/May. Soup, Tokyo, Japan. Tetuzi Akiyama + Toshimaru Nakamura and others

18/May. Figya, Osaka, Japan. Mizutama, Kayu Nakada, Tadashi Yonago, Jerry Gordon and Toshimaru Nakamura

   26/May. Permian, Tokyo, Japan. Takashi Masubuchi + Tamaru + Toshimaru Nakamura

07/June. Moers Festival, Moers, Germany. Marshall Allen + Rodrigo Brandão + Günter Baby Sommer + Toshimaru Nakamura

http://www.moers-festival.de/en/program/program-overview-2019/friday-june-7th-2019/marshall-allen-rodrigo-brandao-toshimaru-nakamura-guenter-baby-sommer-usbrjpde/

08/June. Moers festival, Moers, Germany. Toshimaru Nakamura solo

06/July, Otooto, Tokyo, Japan. Paul Gruendorfer, Tadahiko Yokogawa, Toshimaru Nakamura