---2017

8/30, Ftarri, Tokyo, Japan. Kazuhisa Uchihashi + Toshimaru Nakamura

9/9, Ringoya, Tokyo, Japan. "Zero Gravity Festival"

9/10, Ftarri, Tokyo, Japan. Samuel Dunscombe + Toshimaru Nakamura

9/16, Ftarri, Tokyo, Japan. Katt Hernandez + Masahide Tokunaga + Toshimaru Nakamura

9/23, Ftarri, Tokyo, Japan. Yuma Takeshita, Toshimaru Nakamura

10/06, GOK Sound Studio, Tokyo, Japan. Junji Hirose + Kazuo Imai, Darren Moore + Toshimaru Nakamura

10/08, Ftarri, Tokyo, Japan. Craig Pedersen + Toshimaru Nakamura

10/14, Ftarri, Tokyo, Japan. Yong Yandsen + Junji Hirose + Tetuzi Akiyama + Darren Moore + Toshimaru Nakamura

10/15, Otooto, Tokyo, Japan. Yong Yandsen + Junji Hirose + Tetuzi Akiyama + Darren Moore + Toshimaru Nakamura

11/11, Haus der Kunst der Welt, Berlin, Germany. Toshimaru Nakamura solo