---2017

5/28, Ftarri, Tokyo, Japan. Mette Rasmussen (sax) + Toshimaru Nakamura

6/3, Otooto, Tokyo, Japan. Joachim Badenhorst, Toshimaru Nakamura, Straytone, Takashi Masubuchi

6/5, Jimbo-cho Shichoshitsu, Tokyo, Japan. Jun Numata + Toshimaru Nakamura

6/17, Otooto, Tokyo, Japan. Kim Myhr + Toshimaru Nakamura

7/5, Ftarri, Tokyo, Japan. Joshua Weitzel + Nicola Hein + Toshimaru Nakamura

7/22, Ftarri, Tokyo, Japan. Junji Hirose + Darren Moore + Toshimaru Nakamura